Individual items

Vitrine

Vitrine
Ref.: 5522b

Vaisselier

Vaisselier
Ref.: 8124

Armoire

Armoire
Ref.: 8122

Cabinet

Cabinet
Ref.: 8126

Sideboard

Sideboard
Ref.: 7674a

Cabinet Gothic Belgium oak 1920

Gothic Cabinet
Ref.: 7286a

Armoire Louis XV Belgium oak 1940

Louis XV Armoire
Ref.: 6954a

Sideboard Gothic Belgium oak 1940

Gothic Sideboard
Ref.: 7392b

Buffet Louis XV Belgium oak 1890

Louis XV Buffet
Ref.: 7054a

SOLD
Hall bench

Hall bench
Ref.: 7409

Sideboard Rustique France oak 1920

Rustique Sideboard
Ref.: 6905c

Vitrine Chippendale Belgium Walnut 1920

Chippendale Vitrine
Ref.: 8111

Sideboard Spanish Belgium oak 1940

Spanish Sideboard
Ref.: 5978a

Cabinet Tudor UK oak 1920

Tudor Cabinet
Ref.: 8087

Vitrine Chippendale Belgium oak 1920

Chippendale Vitrine
Ref.: 2758b

Sideboard Flemish Belgium oak 1940

Flemish Sideboard
Ref.: 7215a

Chinese cabinet Oriental France Wood 1940

Oriental Chinese cabinet
Ref.: 8159

SOLD
Sideboard Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Sideboard
Ref.: 5522a

Sideboard Gothic Belgium oak 1920

Gothic Sideboard
Ref.: 7438a

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 1276a

SOLD
Buffets Art Deco Belgium oak 1920

Art Deco Buffets
Ref.: 7413

Cabinet Country French France oak 1900

Country French Cabinet
Ref.: 8066

Sideboard Gothic Belgium oak 1920

Gothic Sideboard
Ref.: 7561a

Sideboard Louis XV France Rosewood 1940

Louis XV Sideboard
Ref.: 7396b

Cabinet Carved Belgium oak 1920

Carved Cabinet
Ref.: 8086

Sideboard Tudor Belgium Oak 1920

Tudor Sideboard
Ref.: 5289a

Sideboard Chippendale Belgium Walnut 1920

Chippendale Sideboard
Ref.: 6480a

Chest of drawers Country French Belgium oak 1920

Country French Chest of drawers
Ref.: 8133

SOLD
Sideboard Tudor Belgium oak 1920

Tudor Sideboard
Ref.: 3818a

Cabinet Teniers style Belgium oak 1920

Teniers style Cabinet
Ref.: 7543

Sideboard Spanish Renaissance France Walnut 1920

Spanish Renaissance Sideboard
Ref.: 1391a

Sideboard Chippendale Belgium oak 1940

Chippendale Sideboard
Ref.: 2758a

Cabinet Art Deco Belgium oak 1920

Art Deco Cabinet
Ref.: 8021

Armoire Louis XV France Walnut 1890

Louis XV Armoire
Ref.: 5841a

Sideboard Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Sideboard
Ref.: 6438b

Armoire Art Deco Belgium Mahogany 1930

Art Deco Armoire
Ref.: 2828a

Sideboard Gothic Belgium oak 1920

Gothic Sideboard
Ref.: 3794a

Vitrine Teniers style Belgium oak 1920

Teniers style Vitrine
Ref.: 2403b

Server Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Server
Ref.: 3820b

Chest of drawers Country French Belgium oak 1920

Country French Chest of drawers
Ref.: 8082

Buffet Renaissance Belgium oak 1900

Renaissance Buffet
Ref.: 3982b

Sideboard Spanish Gothic France oak 1920

Spanish Gothic Sideboard
Ref.: 2440a

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 5507

Armoire Country French Belgium oak 1920

Country French Armoire
Ref.: 8036

Cabinet Louis XV France Rosewood 1940

Louis XV Cabinet
Ref.: 5742

Corner cabinet Oriental Italy Wood 1940

Oriental Corner cabinet
Ref.: 8078

Buffets Art nouveau France Walnut 1920

Art nouveau Buffets
Ref.: 6693a

Vitrine Louis XV Belgium oak 1940

Louis XV Vitrine
Ref.: 2938

Sideboard Gothic France oak 1920

Gothic Sideboard
Ref.: 5944a

Cabinet Louis XVI France Walnut 1940

Louis XVI Cabinet
Ref.: 7481

Buffet Renaissance France oak 1900

Renaissance Buffet
Ref.: 1336

Sideboard Queen Anne Belgium Mahogany 1920

Queen Anne Sideboard
Ref.: 2328a

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 1317a

Cabinet Renaissance France Walnut 1850

Renaissance Cabinet
Ref.: 6478

Vitrine Rococo Italy Walnut 1950

Rococo Vitrine
Ref.: 2955

Vitrine Chippendale Holland Walnut 1920

Chippendale Vitrine
Ref.: 2892

Sideboard Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Sideboard
Ref.: 6668a

Buffet Gothic Belgium Oak 1900

Gothic Buffet
Ref.: 3797

Hall bench Renaissance Belgium oak 1920

Renaissance Hall bench
Ref.: 2894

SOLD
Chest of drawers Country French France oak 1920

Country French Chest of drawers
Ref.: 2826

Vitrine Chippendale Belgium Walnut 1920

Chippendale Vitrine
Ref.: 2889

Sideboard Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Sideboard
Ref.: 1707

Vitrine Liege style Belgium oak 1900

Liege style Vitrine
Ref.: 2790

Buffet Liege style Belgium oak 1900

Liege style Buffet
Ref.: 7515b

Server Louis XVI Belgium oak 1920

Louis XVI Server
Ref.: 6532b

Server Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Server
Ref.: 6855b

Buffet Renaissance Belgium Walnut 1900

Renaissance Buffet
Ref.: 6416b

Server Louis XVI France Walnut 1900

Louis XVI Server
Ref.: 7310

Server Louis XV Belgium oak 1900

Louis XV Server
Ref.: 7515a

Buffet Renaissance Belgium Walnut 1900

Renaissance Buffet
Ref.: 6855a

Sideboard Louis XV Belgium Oak 1940

Louis XV Sideboard
Ref.: 2788

Buffet Louis XVI Belgium oak 1920

Louis XVI Buffet
Ref.: 6532a

Vitrine Flemish Belgium oak 1940

Flemish Vitrine
Ref.: 2550

Mirror Louis XV France glass 1890

Louis XV Mirror
Ref.: 2721

Buffet Louis XVI Belgium Walnut 1900

Louis XVI Buffet
Ref.: 2304a

Sideboard Gothic Belgium oak 1940

Gothic Sideboard
Ref.: 7045a

Cabinet Louis XV France Mahogany 1920

Louis XV Cabinet
Ref.: 5861a

Vitrine Louis XV France Walnut 1940

Louis XV Vitrine
Ref.: 7644

Sideboard Teniers style Belgium oak 1920

Teniers style Sideboard
Ref.: 5249b

Vitrine Chippendale Belgium oak 1920

Chippendale Vitrine
Ref.: 5249c

Buffet Louis XVI France Walnut 1920

Louis XVI Buffet
Ref.: 6567a

Armoire Louis XVI Belgium Walnut 1920

Louis XVI Armoire
Ref.: 7038a

Buffet Art Deco Belgium Oak 1920

Art Deco Buffet
Ref.: 6059a

Sideboard Spanish France Walnut 1940

Spanish Sideboard
Ref.: 3831a

Armoire Louis XVI Belgium oak 1890

Louis XVI Armoire
Ref.: 7003a

Mirror Renaissance France glass 1890

Renaissance Mirror
Ref.: 2759

Cabinet Flemish Belgium oak 1920

Flemish Cabinet
Ref.: 6741a

Armoire Country French Belgium oak 1920

Country French Armoire
Ref.: 7012

Server Louis XVI France Walnut 1920

Louis XVI Server
Ref.: 6567b

Cabinet Spanish Belgium oak 1920

Spanish Cabinet
Ref.: 7045b

Server Louis XV France Mahogany 1900

Louis XV Server
Ref.: 5861b

Buffet Art Deco Belgium Walnut 1920

Art Deco Buffet
Ref.: 6429a

Mirror Louis XVI France Walnut 1890

Louis XVI Mirror
Ref.: 2648

Cabinet Tudor Belgium oak 1920

Tudor Cabinet
Ref.: 2026a

Buffet Art Deco Belgium oak 1920

Art Deco Buffet
Ref.: 2397a

Server Louis XV Belgium oak 1900

Louis XV Server
Ref.: 2461a

Vitrine Empire France Mahogany 1940

Empire Vitrine
Ref.: 2479

Sideboard Louis XVI France Walnut 1900

Louis XVI Sideboard
Ref.: 6745

Secretary desk Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Secretary desk
Ref.: 7518

Sideboard Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Sideboard
Ref.: 7084a

Server Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Server
Ref.: 1258b

Server Chippendale Belgium oak/walnut 1930

Chippendale Server
Ref.: 6278b

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 3877a

Table  Tudor Belgium oak 1940

Tudor Table
Ref.: 6741b

Sideboard Chippendale Belgium oak 1930

Chippendale Sideboard
Ref.: 7598a

Buffet Louis XV Belgium oak 1900

Louis XV Buffet
Ref.: 1702b

Table  Tudor Belgium oak 1920

Tudor Table
Ref.: 5620

Cabinet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Cabinet
Ref.: 1258a

Server Louis XVI Belgium Walnut 1900

Louis XVI Server
Ref.: 2150a

Buffet Louis XVI Belgium Mahogany 1920

Louis XVI Buffet
Ref.: 1922a

Display Cabinet Louis XV France Walnut 1900

Louis XV Display Cabinet
Ref.: 1633a

Sideboard Teniers style Belgium oak 1940

Teniers style Sideboard
Ref.: 2403a

Buffet Jacobean Belgium oak 1930

Jacobean Buffet
Ref.: 6876a

Cabinet

Cabinet
Ref.: 7332a

Server Louis XVI France Walnut 1920

Louis XVI Server
Ref.: 6429b

Cabinet Breughel Belgium oak 1920

Breughel Cabinet
Ref.: 2228c

Trunk Gothic France oak 1920

Gothic Trunk
Ref.: 7522

Chest of drawers Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Chest of drawers
Ref.: 7498

Server Louis XV France oak 1920

Louis XV Server
Ref.: 7482

Secretary desk Chippendale Holland Walnut 1950

Chippendale Secretary desk
Ref.: 7484

sideboard Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV sideboard
Ref.: 7545

Buffet Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Buffet
Ref.: 7340a

Cabinet Gothic France oak 1880

Gothic Cabinet
Ref.: 2345

Buffet and server Louis XVI France Walnut 1920

Louis XVI Buffet and server
Ref.: 6567

Cabinet Spanish France Mahogany 1950

Spanish Cabinet
Ref.: 7178b

Vitrine Queen Anne UK Mahogany 1930

Queen Anne Vitrine
Ref.: 7451

Buffet Louis XIV France Walnut 1920

Louis XIV Buffet
Ref.: 2066a

Buffet Louis XV France Walnut 1900

Louis XV Buffet
Ref.: 1927

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 3875

Buffet Louis XVI Belgium oak 1920

Louis XVI Buffet
Ref.: 6261

Buffet Louis XV Belgium Oak 1900

Louis XV Buffet
Ref.: 8038

SOLD
Server Renaissance Belgium oak 1890

Renaissance Server
Ref.: 6476

Vitrine Country French Belgium oak 1920

Country French Vitrine
Ref.: 2467

Server Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Server
Ref.: 5972b

Buffet Louis XVI Belgium oak 1920

Louis XVI Buffet
Ref.: 7304

Dressoir Breughel Belgium oak 1920

Breughel Dressoir
Ref.: 1957a

Armoire Brittany France Walnut 1860

Brittany Armoire
Ref.: 6477

Bookcase Louis XV Belgium Oak 1900

Louis XV Bookcase
Ref.: 1780

Server Liège style Belgium Oak 1900

Liège style Server
Ref.: 7211

Cabinets Louis XV Belgium Oak 1900

Louis XV Cabinets
Ref.: 1702a

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 3771

Cabinet Gothic Belgium Oak 1920

Gothic Cabinet
Ref.: 7444

Standing desk Renaissance Belgium Oak 1890

Renaissance Standing desk
Ref.: 7779

sideboard Queen Anne UK Mahogany 1930

Queen Anne sideboard
Ref.: 7439

Halltree Napoleon III Belgium Bamboo 1920

Napoleon III Halltree
Ref.: 3073

Buffet and server Louis XVI Belgium oak 1920

Louis XVI Buffet and server
Ref.: 6532

Cabinet Louis XV Belgium Oak 1920

Louis XV Cabinet
Ref.: 7140

sideboard Gothic Belgium oak 1940

Gothic sideboard
Ref.: 6976a

Cabinet Gothic France Oak 1900

Gothic Cabinet
Ref.: 6637

Buffet Louis XVI Belgium Walnut 1920

Louis XVI Buffet
Ref.: 6066

Secretaire Louis XV France Walnut 1860

Louis XV Secretaire
Ref.: 6471

Trunk Gothic Belgium Oak 1920

Gothic Trunk
Ref.: 6728

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 5730

Painetiere cabinets Country French France Oak 1900

Country French Painetiere cabinets
Ref.: 7332

Vitrine Chippendale Belgium Walnut 1930

Chippendale Vitrine
Ref.: 7412

Vaisselier cabinet Country French France Oak 1890

Country French Vaisselier cabinet
Ref.: 6568

Cabinet Napoleon III France Rosewood 1870

Napoleon III Cabinet
Ref.: 7684

Vitrine Louis XV Belgium Oak 1920

Louis XV Vitrine
Ref.: 7246

Cabinet Gothic France oak 1920

Gothic Cabinet
Ref.: 7325

Vitrine Tudor Belgium Walnut 1920

Tudor Vitrine
Ref.: 7165

Mirror Empire Belgium Mahogany 1890

Empire Mirror
Ref.: 7200

Chest of drawers Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Chest of drawers
Ref.: 6923

Sideboard Louis XV Belgium Oak 1900

Louis XV Sideboard
Ref.: 1591

Server Louis XVI France Mahogany 1920

Louis XVI Server
Ref.: 2066b

Buffet Louis XV Belgium Mahogany 1890

Louis XV Buffet
Ref.: 5587

Chest of drawers Louis XV France Walnut 1940

Louis XV Chest of drawers
Ref.: 5345

Buffet Renaissance Belgium oak 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 6253

 cabinet-liege-belgium-oak-1920

liege-cabinet
Ref.: 7141

Buffet and server Art Deco Belgium Walnut 1930

Art Deco Buffet and server
Ref.: 6429

Dressoir Breughel  Belgium oak 1940

Breughel Dressoir
Ref.: 5114a

Bookcase Barley twist Belgium Oak 1920

Barley twist Bookcase
Ref.: 6824

Server Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Server
Ref.: 5979

Display cabinet Louis XV Belgium Oak 1920

Louis XV Display cabinet
Ref.: 6936

Cabinet Louis XV België Oak 1920

Louis XV Cabinet
Ref.: 6362

Buffet Renaissance France Walnut 1890

Renaissance Buffet
Ref.: 1020

Sideboard Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Sideboard
Ref.: 6840

Mirror Art Deco Belgium Iron 1930

Art Deco Mirror
Ref.: 7077

Table  Louis XV Belgium oak 1920

Louis XV Table
Ref.: 6347

Cabinet Gothic Belgium oak 1940

Gothic Cabinet
Ref.: 6729

Cabinet Gothic France Oak 1920

Gothic Cabinet
Ref.: 5545

Chest of drawers Louis XV Belgium Oak 1920

Louis XV Chest of drawers
Ref.: 1238

Server Louis XVI France Walnut 1900

Louis XVI Server
Ref.: 6949

Haltree Country French France oak 1900

Country French Haltree
Ref.: 2346

Buffet Renaissance Belgium Oak 1900

Renaissance Buffet
Ref.: 7002

Cabinet Loui XVI France oak 1920

Loui XVI Cabinet
Ref.: 1700

Tiled table Spanish style France Oak 1920

Spanish style Tiled table
Ref.: 2424

Chest of drawers Country French Belgium oak 1930

Country French Chest of drawers
Ref.: 2136

Cabinet Country French France Oak 1920

Country French Cabinet
Ref.: 6761

SOLD
Cabinet Oriental Italy Wood 1940

Oriental Cabinet
Ref.: 2645

Dresser Louis XV Belgium Oak 1920

Louis XV Dresser
Ref.: 6786

Large Center table Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Large Center table
Ref.: 1721

Cabinet Renaissance Belgium Walnut 1900

Renaissance Cabinet
Ref.: 6744

Chest of drawers Country French France Oak 1920

Country French Chest of drawers
Ref.: 6215

Cabinet Art Deco Belgium Mahogany 1930

Art Deco Cabinet
Ref.: 6050

Sideboard Gothic France Oak 1900

Gothic Sideboard
Ref.: 6726

Server Renaissance Belgium Walnut 1900

Renaissance Server
Ref.: 2338

Cabinet Gothic Belgium oak 1920

Gothic Cabinet
Ref.: 6725

Table  Spanish style France Walnut 1890

Spanish style Table
Ref.: 2332

Cabinets Jacobean Belgium Oak 1920

Jacobean Cabinets
Ref.: 6876

Mirror Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Mirror
Ref.: 4606

chest of drawers Louis XVI France Walnut 1900

Louis XVI chest of drawers
Ref.: 6833

Cabinet Renaissance France Walnut 1900

Renaissance Cabinet
Ref.: 2361

Sideboard Breughel Belgium Oak 1920

Breughel Sideboard
Ref.: 6421

Vitrine Louis XV France Walnut 1920

Louis XV Vitrine
Ref.: 6226